Aktualności

Korekta komentarzy do Biznes Planu oraz Przewodnika po kryteriach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą dla Działania 8.2 PO IG (MSWiA) dokonała uściślenia fragmentu dokumentacji dla ogłoszonego konkursu wniosków o dofinansowanie. Korekta niweluje stwierdzoną nieścisłość w stosunku do pozostałych zapisów Biznes Planu oraz Przewodnika po kryteriach. Zmienione zapisy zostały wyróżnione.

Wzór Biznes Planu został skorygowany w punkcie 13 (Cele projektu na poziomie rezultatu) w opisach dotyczących wzrostu średnich miesięcznych przychodów z prowadzenia działalności oraz spadku średnich miesięcznych kosztów prowadzenia działalności. Niespójność polegała na wskazaniu 3 miesięcznej perspektywy dla badania zmian w obrębie kosztów i przychodów. Zgodnie z pozostałymi opisami w tym punkcie Biznes Planu, oraz Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie dla punktu 17 wniosku zmiany powinny być badane w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych po zakończeniu projektu. Odpowiednie akapity powinny rozpoczynać się od zadań:

„Należy określić w jakim stopniu realizacja projektu wpłynie na wzrost średnich miesięcznych przychodów netto z prowadzenia działalności, w perspektywie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zakończy się realizacja projektu.”

oraz

„Należy określić w jakim stopniu realizacja projektu wpłynie na spadek średnich miesięcznych kosztów prowadzenia działalności, w perspektywie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zakończy się realizacja projektu.”

Opis Przewodnika po kryteriach został zmieniony w części omawiającej kontekst dla oceny kryterium „Projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną”. Podany wzór na efektywność ekonomiczną przyjmuje wartości maksymalne przy zwrocie z inwestycji następującej w okresie około 15 miesięcy. Dotychczasowy przewodnik zawierał zdanie: „Najwyższą ocenę otrzymują projekty, w których prosty zwrot z inwestycji nastąpi nie później niż w przeciągu 18 miesięcy (półtora roku) od zakończenia inwestycji.” Informacja ta, jakkolwiek prawdziwa, okazała się dalece nieprecyzyjna. W związku z tym skorygowany zapis przyjął brzmienie: „Najwyższą ocenę otrzymują projekty, w których prosty zwrot z inwestycji nastąpi nie później niż w przeciągu około 15 miesięcy od zakończenia inwestycji.” Przy obliczaniu współczynnika efektywności należy kierować się szczegółowymi zapisami umieszczonymi części opisu kryterium zatytułowanej „System punktacji i weryfikacji” oraz zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku.

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 3341