Działania

8. oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Celem osi priorytetowej jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych e-usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-usług w społeczeństwie.
 

Wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) stwarza możliwości znaczącej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw i przekłada się bezpośrednio na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. ICT stymulują zmiany w organizacji i modelach biznesowych w przedsiębiorstwach, a także wpływają na dodatkowe inwestycje w kapitał ludzki. Zwiększenie zastosowania ICT w przedsiębiorstwach oraz towarzyszące mu zmiany organizacyjne wywierają istotny wpływ na wzrost PKB. Sektor ICT odznacza się przy tym najwyższym stopniem globalizacji i jest dobrym przykładem, jak racjonalizacja produkcji przyczynia się do zwiększenia specjalizacji i wzrostu obrotów wewnątrz przedsiębiorstw.
 

W ramach osi priorytetowej oferowane jest wsparcie dla: 

 • nowo tworzonych mikro- i małych przedsiębiorstw świadczących eUsługi,
 • mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania typu B2B,
 • jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie e-Integracji poprzez wspieranie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu,
 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych non-profit w zakresie dostarczania dostępu do Internetu szerokopasmowego na etapie tzw. „ostatniej mili”.

Realizacja działań 8. osi priorytetowej PO IG przyczynia się do:

 • pobudzenia przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorców; poprzez wsparcie ich działalności gospodarczej w zakresie tworzenia usług cyfrowych,
 • rozpowszechnienia i promocji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w całej Polsce, również poza ośrodkami akademickimi,
 • zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów zarządzania przedsiębiorstwami, wprowadzanie do przedsiębiorstw nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych opartych na ICT, otwarcia nowych, elektronicznych kanałów dystrybucji, umożliwienia świadczenia usług zdalnych przez przedsiębiorstwa drogami elektronicznymi, zwiększenia stopnia współpracy między przedsiębiorstwami,
 • poszerzenie dzięki ICT międzynarodowych rynków zbytu na produkty i usługi polskich przedsiębiorstw,
 • zwiększenia zasięgu elektronicznej integracji poprzez zwiększenie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu i poprawę warunków poprawy umiejętności informatycznych obywateli,
 • generowania popytu na produkty i usługi cyfrowe wśród obywateli, przedsiębiorstw i instytucji publicznych jako ważny element tworzenia elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy oraz transformacji do społeczeństwa informacyjnego,
 • zwiększenia konkurencyjności na polskim rynku telekomunikacyjnym.

 

Alokacja finansowa na oś ogółem: 1 415 864 941 euro

Wkład ze środków unijnych: 1 203 485 200 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych: 212 379 741 euro

 

 

 

 

Osoba publikująca: JSK Internet, liczba wejść: 13156