e-usługi

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu e-usługi. Projekt może również obejmować wytworzenie produktów cyfrowych, koniecznych do świadczenia e-usługi.

Poprzez e-usługę rozumie się usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. Szczegółowy katalog usług, które nie mogą być uznane za e-usługę na potrzeby działania 8.1, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).
 
W ramach działania nie będą dofinansowywane projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług związanych z hostingiem oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, jak również projekty mające na celu obrót handlowy produktami.
 
Beneficjentami działania mogą być przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsiębiorstw prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej, a w przypadku spółek kapitałowych w organizacji – od dnia zawarcia umowy spółki z o. o. albo od dnia sporządzenia statutu spółki akcyjnej.

Działanie to przyczyni się do:

  1. stymulowania podaży usług i dostępu do produktów cyfrowych,
  2. wykształcenia szerokiej grupy specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej.


Alokacja finansowa na działanie ogółem: 390 635 294 euro
Wkład ze środków unijnych na działanie: 332 040 000 euro
Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 58 595 294 euro


 
Rolę Instytucji Wdrażającej dla działania pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Więcej informacji na stronie www.poig.parp.gov.pl,  www.web.gov.pl.

W ramach działania realizowany jest również projekt systemowy Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Instytucją realizującą projekt jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt systemowy ma na celu promowanie działania i informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia poprzez organizowanie kampanii informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych, organizowanie seminariów i konferencji. W ramach projektu prowadzony jest m. in. specjalistyczny portal internetowy www.web.gov.pl poświęcony działaniom 8.1 i 8.2 PO IG. 


 

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 7397