eInclusion

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Wsparcie ma charakter dofinansowania przekazywanego jednostkom samorządu terytorialnego (JST) lub konsorcjom JST i organizacji pozarządowych, które będą odpowiedzialne za kompleksową realizację działań związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom domowym na terenie danej gminy.

Wsparciem zostaną objęte projekty składające się z następujących komponentów:

 • dofinansowanie całkowicie lub częściowo pokrywające koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
 • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
 • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia
 • pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
 • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
 • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Beneficjentami działania mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Grupę docelową działania stanowią:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • rodziny zastępcze,
 • jednostki podległe beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta, publiczne domy pomocy społecznej) – w ramach działań koordynacyjnych prowadzonych przez beneficjenta.

Grupy docelowe projektu są identyfikowane przez odpowiednią JST, przy możliwym wsparciu organizacji pozarządowej. 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 303 391 785 euro
Wkład ze środków unijnych na działanie: 257 883 017 euro
Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 45 508 768 euro


Rolę Instytucji Wdrażającej pełni Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Więcej informacji na stronie www.wwpe.gov.pl.

W ramach działania realizowany jest projekt  systemowy polegający na prowadzeniu działań promocyjnych dla działania 8.3 i 8.4, informowaniu potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia (organizowanie kampanii informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, udzielanie konsultacji beneficjentom w regionach etc.), prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów i osób wykluczonych cyfrowo, wsparciu beneficjentów w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, ewentualnie na wykonaniu ekspertyz związanych z realizacją projektów.

Projekt obejmuje także wsparcie doradcze i koordynację dla działania 8.4, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i regionalnych programów operacyjnych.
 

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 8535