Informacje ogólne

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) jest jednym z instrumentów realizacji celów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) zwanej w skrócie Narodową Strategią Spójności.

POIG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG obejmuje bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka jest realizowanych 9 priorytetów:

  1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

  2. Infrastruktura sfery B+R
  3. Kapitał dla innowacji
  4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
  5. Dyfuzja innowacji
  6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
  7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
  8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
  9. Pomoc techniczna

Instytucją Zarządzającą POIG jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Instytucja Zarządzająca przekazała realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym:

Celem 8. osi priorytetowej  jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i Mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie.

Opis 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wersja zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007r.

Osoba publikująca: JSK Internet, liczba wejść: 9479