Kontakt

  • INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA:

​Ministerstwo Rozwoju
Departament Konkurencyjności i Innowacyjności

ul. Mysia 2,
00-496 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa
e-mail: po-ig@mr.gov.pl
www.poig.gov.pl

Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa  Rozwoju wykonuje zadania wynikające z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Innowacyjna Gospodarka i odpowiada za ich sprawne i efektywne przygotowanie, wdrożenie, zarządzanie, kontrolę, monitorowanie i ocenę.

  • INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA: 

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Koordynacji Funduszy Europejskich

ul. Królewska 27
00 - 060 Warszawa

Sekretariat:
tel. 882 198 291
e-mail: Sekretariat.DKFE@mc.gov.pl
www.mc.gov.pl

Departament nadzoruje prawidłowość procesu wyboru i realizacji projektów w ramach 8. osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka, w szczególności zatwierdza dokumenty związane z realizacją poszczególnych działań, akceptuje przekazywane przez Instytucje Wdrażające listy rekomendowanych projektów, uczestniczy w procedurze odwoławczej , prowadzi kontrole realizacji projektów oraz ewaluacje.

  • Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23
01-150 Warszawa

tel. 22 315 23 40, 22 315 22 00
fax. 22 315 22 02
e-mail: cppc@cppc.gov.pl
www.cppc.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa odpowiada za proces prawidłowej realizacji działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na „etapie ostatniej mili”. Realizuje m.in. zadania związane z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie projektów, przekazuje do akceptacji Instytucji Pośredniczącej listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, przeprowadza kontrole realizacji projektów, weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność, prowadzi działania informacyjne i promocyjne.

 

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
    ul. Pańska 81/83
    00-834 Warszawa

tel. 22 432 80 80, 652 80 80
fax 22 432 86 20, 432 84 04, 652 86 20, 652 84 04
e-mail: biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiada za proces prawidłowej realizacji działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesy typu B2B. Realizuje m.in. zadania związane z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie projektów, przekazuje do akceptacji Instytucji Pośredniczącej listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, przeprowadza kontrole realizacji projektów, weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność, prowadzi działania informacyjne i promocyjne.

 

Osoba publikująca: JSK Internet, liczba wejść: 8323